Chuyển tới nội dung
Trang chủ » คณะรัฐศาสตร์มีมหาลัยไหนบ้าง

คณะรัฐศาสตร์มีมหาลัยไหนบ้าง

 • bởi
อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ l EP.5 รัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์มีมหาลัยไหนบ้าง

อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ L Ep.5 รัฐศาสตร์

Keywords searched by users: คณะ รัฐศาสตร์ มี มหา ลัย ไหน บ้าง คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยไหนดี, 10 อันดับคณะรัฐศาสตร์ของไทย, คณะรัฐศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง, เรียนรัฐศาสตร์ สาขาไหนดี, คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยเอกชน, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง, รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนที่ไหนดี, คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์

คณะ รัฐศาสตร์ มี มหา ลัย ไหน บ้าง

คณะรัฐศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมไทย การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์สามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศ การดำเนินงานทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์การเมือง และหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการในระดับประเทศ นี่คือคำถามที่น่าสนใจว่าคณะรัฐศาสตร์มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนเกี่ยวกับสาขานี้ในประเทศไทย

คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย

ในประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัยจำนวนหลายสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์เป็นสาขาที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากนักศึกษาอย่างมาก ดังนั้น ไม่แปลกที่ทุกมหาวิทยาลัยวางแผนการเปิดสอนสาขารัฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยที่มีคณะรัฐศาสตร์

นี้คือรายชื่อบางสถาบันที่มีคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งสามารถเลือกที่จะเรียนรัฐศาสตร์ได้:

คณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนสาขาคณะรัฐศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในคณะที่มีเสรีภาพในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นิสิตในการศึกษาระบบการปกครองระดับประเทศ และเพื่อให้เกิดกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ระบบสังคม นิเทศ และสื่อสาร ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยอมรับอย่างมากจากสังคม

คณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถาบันทางการศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังเติบโตอย่างมากเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเปิดสอนสาขารัฐศาสตร์ให้นักศึกษาได้ศึกษาตามความสนใจของตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสาขาการปกครอง สาขาการบริหารราชการ สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาวิทยาการสื่อสารมวลชน

คณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคุณภาพและมีความเข้มแข็งกว่ามหาวิทยาลัยอื่นในภาครัฐบาลในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนี้ได้รับความนิยมจากนักเรียนมากๆ มีการเปิดสอนหลากหลายสาขาในคณะรัฐศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา การการเมือง การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสายวิชาของความรู้ ระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งมหา

Categories: สำรวจ 82 คณะ รัฐศาสตร์ มี มหา ลัย ไหน บ้าง

อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ l EP.5 รัฐศาสตร์
อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ l EP.5 รัฐศาสตร์

ตอบ : สำหรับการเตรียมตัวในสาขานี้ไม่ยากเลยคือต้องมีความรู้ทางด้านสังคม และ ภาษาไทย รวมทั้งมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้างเมือง และ เศรษฐกิจภายในประเทศ และอีกเรื่องที่ต้องฝึกฝนคือการเขียนการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนใครที่มีความชอบในสายสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอยากทำงานเกี่ยวกับด้านเหล่านี้ สาขารัฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะทำให้ท่านมีโอกาสก้าวเข้าทำงานในในหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ อีกทั้งฐานเงินเดือนในประเทศสำหรับบัณฑิตจบใหม่ก็ถือว่า …ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การทูต พนักงาน บริษัทห้างร้าน เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ …

สถาบันที่เปิดสอน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาการปกครองท้องถิ่น
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ ต้องเก่งวิชาอะไร

Answer: The Thai language is essential for students studying political science. In addition to Thai language skills, students also need to possess knowledge in social sciences and have a good understanding of the local political and economic situations. Furthermore, it is crucial for students to practice their writing skills, particularly in terms of structuring their writing in a step-by-step manner.

รัฐศาสตร์ เหมาะกับคนแบบไหน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และคุณสมบัติของคนที่เหมาะกับสาขารัฐศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความชอบในสายสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษาเรื่องการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีความสนใจที่จะทำงานในด้านเหล่านี้

สาขารัฐศาสตร์มีโอกาสให้คุณทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือในระดับนานาชาติ ดังนั้น คุณจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่สายอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความทุ่มเทในสาขารัฐศาสตร์

นอกจากนี้ เมื่อคุณเป็นบัณฑิตจบใหม่ในสาขารัฐศาสตร์ คุณยังสามารถคาดหวังรับเงินเดือนที่สมควรสำหรับงานในประเทศได้อีกด้วย

จากที่มีข้อเสนอเพิ่มเติมดังกล่าว ฉันได้จัดทำรายละเอียดให้เข้าใจง่ายขึ้น เกี่ยวกับรายละเอียดของรัฐศาสตร์และคุณสมบัติของคนที่เหมาะสมในสาขารัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มีที่ไหนบ้าง

ในคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการที่เปิดสอนสาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาบริหารรัฐกิจที่เปิดสอนสาขาการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาบริหารรัฐกิจที่เปิดสอนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีสาขาบริหารรัฐกิจเปิดสอนอีกมากมายในประเทศไทย

สรุป 35 คณะ รัฐศาสตร์ มี มหา ลัย ไหน บ้าง

รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันที่เปิดสอน
รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันที่เปิดสอน
3 คณะยอดฮิต นิเทศ,วิศวะ,รัฐศาสตร์ มีในมหาวิทยาลัยไหนบ้าง?? | Boostup.In.Th
3 คณะยอดฮิต นิเทศ,วิศวะ,รัฐศาสตร์ มีในมหาวิทยาลัยไหนบ้าง?? | Boostup.In.Th
รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันที่เปิดสอน
รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันที่เปิดสอน
รวมเส้นทางสอบเข้า “คณะรัฐศาสตร์” ในระบบ Tcas 61 (ครบทุกสถาบัน)
รวมเส้นทางสอบเข้า “คณะรัฐศาสตร์” ในระบบ Tcas 61 (ครบทุกสถาบัน)
Thailand Top Universities
Thailand Top Universities
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า Tcas 63
แนะแนวเส้นทางสอบเข้า Tcas 63 “คณะ/สาขารัฐศาสตร์”
Thailand Top Universities
Thailand Top Universities
คณะรัฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น เอาคะแนนอะไรบ้าง - Pantip
คณะรัฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น เอาคะแนนอะไรบ้าง – Pantip
รัฐศาสตร์ การปกครอง : สถาบันที่เปิดสอน
รัฐศาสตร์ การปกครอง : สถาบันที่เปิดสอน
อยากเป็นสิงห์ต้องรู้! คณะรัฐศาสตร์เรียนอะไรบ้าง? | Tutor Vip
อยากเป็นสิงห์ต้องรู้! คณะรัฐศาสตร์เรียนอะไรบ้าง? | Tutor Vip
หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ราม ปี 2560 มี 129 หน่วยกิต(เดิม 145) มีวิชาไหนหายไป หาคำตอบได้ที่นี่ - Pantip
หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ราม ปี 2560 มี 129 หน่วยกิต(เดิม 145) มีวิชาไหนหายไป หาคำตอบได้ที่นี่ – Pantip
คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร ?
คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร ?
วิธีการลงทะเบียนเรียน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ By นนท์ กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc - Pantip
วิธีการลงทะเบียนเรียน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ By นนท์ กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc – Pantip
อาชีพนักการทูต – ต้องเรียนจบคณะไหน? – นายโชค ดอทคอม 9Choke.Com
อาชีพนักการทูต – ต้องเรียนจบคณะไหน? – นายโชค ดอทคอม 9Choke.Com
มหาวิทยาลัยไหน เด่นคณะอะไรบ้าง ? เช็คด่วน | Admissionpremium.Com
มหาวิทยาลัยไหน เด่นคณะอะไรบ้าง ? เช็คด่วน | Admissionpremium.Com
วิธีการลงทะเบียนเรียน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ By นนท์ กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc - Pantip
วิธีการลงทะเบียนเรียน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ By นนท์ กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc – Pantip
รวมค่าเทอม คณะรัฐศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย | Admissionpremium.Com
รวมค่าเทอม คณะรัฐศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย | Admissionpremium.Com
จบศิลป์เกาหลี จะไปต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนได้บ้าง? – นายโชค ดอทคอม 9Choke.Com
จบศิลป์เกาหลี จะไปต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนได้บ้าง? – นายโชค ดอทคอม 9Choke.Com
นักการเมืองไทยจบต่างประเทศ ชัชชาติ นักการเมืองรุ่นใหม่ ประวัตินักการเมือง
นักการเมืองไทยจบต่างประเทศ ชัชชาติ นักการเมืองรุ่นใหม่ ประวัตินักการเมือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิกิพีเดีย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – วิกิพีเดีย
รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ ต่างกันอย่างไร และอันไหนเรียนอยากกว่ากันและ ทั้งสองอย่างนี้จบมาได้ทำงานแบบไหนบ้าง - Pantip
รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ ต่างกันอย่างไร และอันไหนเรียนอยากกว่ากันและ ทั้งสองอย่างนี้จบมาได้ทำงานแบบไหนบ้าง – Pantip
Igcse เข้าคณะอะไรได้บ้าง? รวมข้อมูลและรายชื่อวิทลัยเปิดรับ ปี 2566 - Quest Language ติวอินเตอร์ Ielts Sat Toefl Ged Igcse Homeschool
Igcse เข้าคณะอะไรได้บ้าง? รวมข้อมูลและรายชื่อวิทลัยเปิดรับ ปี 2566 – Quest Language ติวอินเตอร์ Ielts Sat Toefl Ged Igcse Homeschool
คณะและสาขาวิชาที่นายกรัฐมนตรีของไทยเรียนจบมาเยอะที่สุด อยากเป็นนายกฯ ควรเรียนอะไร
คณะและสาขาวิชาที่นายกรัฐมนตรีของไทยเรียนจบมาเยอะที่สุด อยากเป็นนายกฯ ควรเรียนอะไร
อาชีพนักการทูต – ต้องเรียนจบคณะไหน? – นายโชค ดอทคอม 9Choke.Com
อาชีพนักการทูต – ต้องเรียนจบคณะไหน? – นายโชค ดอทคอม 9Choke.Com
รีวิว การเรียนรัฐศาสตร์ ปี1 เทอม1 มหาวิทยาลัยนเรศวร | Dek-D.Com
รีวิว การเรียนรัฐศาสตร์ ปี1 เทอม1 มหาวิทยาลัยนเรศวร | Dek-D.Com
ค่าเทอม รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Pantip
ค่าเทอม รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง – Pantip
7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2020 | Admissionpremium.Com
7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2020 | Admissionpremium.Com
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา - Engsnack
เทคนิคการเลือกคณะในฝันสำหรับน้องๆมัธยม คณะแบบไหน ที่ใช่สำหรับเรา – Engsnack
นักการเมืองไทยจบต่างประเทศ ชัชชาติ นักการเมืองรุ่นใหม่ ประวัตินักการเมือง
นักการเมืองไทยจบต่างประเทศ ชัชชาติ นักการเมืองรุ่นใหม่ ประวัตินักการเมือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิกิพีเดีย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – วิกิพีเดีย
เช็กเลย! กำหนดการสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #Dek66 -- Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
เช็กเลย! กำหนดการสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #Dek66 — Serazu ร้านหนังสือออนไลน์
วิธีการลงทะเบียนเรียน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ By นนท์ กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc - Pantip
วิธีการลงทะเบียนเรียน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ By นนท์ กลุ่มรัฐศาสตร์ ม.ร. Fc – Pantip
รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันที่เปิดสอน
รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันที่เปิดสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ทำไมรัฐศาสตร์ต้องเป็นสิงห์
ทำไมรัฐศาสตร์ต้องเป็นสิงห์” มาดูที่มาของการใช้ชื่อสิงห์ของคณะรัฐศาสตร์
แนะนำมหาลัยที่มีคณะรัฐศาสตร์ | โครงการพระราชดำริ
แนะนำมหาลัยที่มีคณะรัฐศาสตร์ | โครงการพระราชดำริ
อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ L Ep.5 รัฐศาสตร์ - Youtube
อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ L Ep.5 รัฐศาสตร์ – Youtube
เกณฑ์การคิดคะแนน Tcas67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง - Www.Panyasociety.Com
เกณฑ์การคิดคะแนน Tcas67 คะแนนขั้นต่ำ 10 คณะยอดฮิต ใช้คะแนนอะไรบ้าง – Www.Panyasociety.Com
เปิดเทอมใหม่ วัฒนธรรม “มหาวิทยาลัย” ยกเลิกอะไรบ้าง ?
เปิดเทอมใหม่ วัฒนธรรม “มหาวิทยาลัย” ยกเลิกอะไรบ้าง ?
สาขาวิชารัฐศาสตร์ – School Of Political Science – Stou
สาขาวิชารัฐศาสตร์ – School Of Political Science – Stou

See more here: maucongbietthu.com

Learn more about the topic คณะ รัฐศาสตร์ มี มหา ลัย ไหน บ้าง.

See more: https://maucongbietthu.com/category/algemeen/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *