Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ผู้ว่าราชการยโสธร: นโยบายและภารกิจที่สำคัญที่ต้องรู้

ผู้ว่าราชการยโสธร: นโยบายและภารกิจที่สำคัญที่ต้องรู้

ผู้ว่าฯ ยโสธร ขับเก๋งประสบอุบัติเหตุ รถพังยับ

ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร

ผู้ว่าราชการยโสธร: บทบาทและหน้าที่

ผู้ว่าราชการยโสธรเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการบริหารจัดการท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร หน้าที่หลักของผู้ว่าราชการยโสธรคือการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว

ในบทบาทและหน้าที่ที่มุ่งเน้นของผู้ว่าราชการยโสธร แนวคิดสำคัญที่ต้องยึดถือคือการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและเครื่องหมายรอบรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาวิสาหกิจและเครื่องจักรบริหารท้องถิ่นให้เป็นมิตรแก่ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังต้องมีการคงความปลอดภัยท้องถิ่น ป้องกันและควบคุมความผิดให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการยโสธร: การเลือกตั้งและการเผยแพร่ข้อมูล

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการยโสธรเป็นเรื่องสำคัญที่สำหรับการบริหารจัดการท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร การเลือกตั้งนักการเมืองเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการยโสธรจะต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หลังจากเกิดการเลือกตั้งแล้ว หน้าที่ของผู้ว่าราชการยโสธรคือการเผยแพร่ข้อมูลที่ตรงจุดแก่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาท้องถิ่น นโยบายที่กำหนด และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในจังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการยโสธร: การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ว่าราชการยโสธร เขาต้องเสนอแผนงานบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบของประสิทธิภาพให้แก่อำเภอและตำบลในจังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการยโสธรจะต้องควบคุมและประเมินผลของการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเครือข่ายทองถิ่นดังกล่าว

ผู้ว่าราชการยโสธร: การจัดการงานทะเบียนและการประชาสัมพันธ์

การจัดการงานทะเบียนและการประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่สำคัญของผู้ว่าราชการยโสธร เขาต้องควบคุมการทำงานของทะเบียนประชากรและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ว่าราชการยโสธรต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

ผู้ว่าราชการยโสธร: การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการยโสธรจะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีเสถียรภาพและเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

ผู้ว่าราชการยโสธร: การดูแลนโยบายและกฎหมายท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการยโสธรมีหน้าที่ในการดูแลนโยบายและกฎหมายท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร เขาต้องเคร่งครัดในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายที่อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อต้านการกระทำผิดกฎหมาย ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามกฎหมายท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการยโสธร: การบริหารงบประมาณและการพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารงบประมาณและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ว่าราชการยโสธร เขาต้องควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ว่าราชการยโสธรต้องดูแล เขาต้องจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนที่จะช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการยโสธร: การสร้างความร่วมมือกับเครื่องหมายรอบรู้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

การสร้างความร่วมมือกับเครื่องหมายรอบรู้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นภารกิจที่ผู้ว่าราชการยโสธรต้องให้ความสำคัญ เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลและอำเภอในจังหวัดยโสธรเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเครื่องหมายรอบรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรที่มีการดำเนินงานและให้คำปรึกษาภาย

ผู้ว่าฯ ยโสธร ขับเก๋งประสบอุบัติเหตุ รถพังยับ

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน, ประวัตินายวิรุจ วิชัยบุญ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 2566, ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่อยู่, นายวิรุจ วิชัยบุญ อายุ, ปลัดจังหวัดยโสธร, ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร

ผู้ว่าฯ ยโสธร ขับเก๋งประสบอุบัติเหตุ รถพังยับ
ผู้ว่าฯ ยโสธร ขับเก๋งประสบอุบัติเหตุ รถพังยับ

หมวดหมู่: Top 97 ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร

ดูเพิ่มเติมที่นี่: maucongbietthu.com

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นตัวแทนของรัฐบาลในจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่หลากหลาย เช่น เป็นผู้บริหารจัดการปัญหาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของจังหวัด และหน้าที่อื่นๆ ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้

ประวัติความเป็นมาของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เริ่มต้นจากต้นกาลที่ประชาชนในดินแดนนี้ต้องการผู้นำที่ได้รับมอบหมายและได้รับความเชื่อใจในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาจังหวัดยโสธรให้เจริญก้าวหน้า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ตั้งชื่อผู้ที่คิดว่าเหมาะสมได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและบริหารจัดการขององค์กรใหญ่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ช่างเก็บเสียงของคณะกรรมการราชการจัดการที่ดี เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีหน้าที่หลากหลายและมีผลกระทบต่อชุมชนในจังหวัด หน้าที่หลักของผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบไปด้วยการกำหนดแนวทาง แผนและนโยบายสำหรับการพัฒนาให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัด รวมถึงการดำเนินการและควบคุมเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นผู้กำหนดและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อทำให้ทุกกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ แต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมและตรวจสอบบุคลากรต่างๆ ในกระทรวงอื่นๆ ที่มีอำนาจเทียบเท่ากัน

เมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจะเป็นผู้บริหารงานการเจรจา ให้แก่บุคคลในระดับสูงสุดของส่วนราชการสำคัญ เช่นกรมราชทัณฑ์แห่งชาติ กรมราชการท้องถิ่น ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รษฎร สำนักงานรัฐบาลจังหวัด ดำเนินการร่วมกันให้สอดคล้องเพื่อแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูและความสูงบรรดาลใจของชุมชน

ถึงตอนนี้ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีรายนามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งมากมาย แต่คุณสมบัติที่ชัดเจนของผู้ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการจังหวัดยโสธรคือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเทรียบเท็จแนวทางแผนของรัฐสวัสดิการและพฤติกรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานของรัฐ ให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงานต่างๆ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานวางแผนทางเศรษฐกิจและข้ามภูตุลาการด้านยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในภาคอีสาน ในขณะเดียวกันความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการของจังหวัดและการพัฒนา ความเข้าใจในกรอบหลักแก่การบริหารจัดการระบบที่ท้าทายและภายในองค์กรอื่นๆ ให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรทำหน้าที่อะไรบ้าง?
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีหน้าที่หลากหลาย เช่น เป็นผู้บริหารจัดการจังหวัด ดำเนินการและควบคุมหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดรวมถึงหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรควรมีความรู้ความสามารถในการเทรียบเที่ยงแนวทางแผน มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของรัฐ ความชำนาญในงานวางแผนทางเศรษฐกิจและยุทธวิธีในการดำเนินการสนับสนุนการพัฒนา และมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและการพัฒนาจังหวัด

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีบทบาทอะไรในการแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน?
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีบทบาทในการเป็นผู้บริหารงานการเจรจาให้แก่บุคคลในระดับสูงสุดของส่วนราชการสำคัญในการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่กรมราชทัณฑ์แห่งชาติ กรมราชการท้องถิ่น ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รษฎร และสำนักงานรัฐบาลจังหวัด

ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน

ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน: กลุ่มเพลิงที่ต่อต้านยาเสพติดในเมืองไทย

ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เคยเผชิญกับปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างรุนแรง แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน เข้ารับตำแหน่งในปี พ.ศ. 2564 ได้เป็นที่ๆระบบรักษาความปลอดภัยสังคมในจังหวัดนี้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน เป็นนายพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านสุขภาพจิต เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ว่าทั้งในเขตเทศบาลนครยโสธร ในช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปีที่ผ่านมา เขามีการใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาที่สำคัญ ซึ่งทำให้ประชาชนของจังหวัดยโสธรเกิดความมั่นใจและคาดหวังในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้กับยาเสพติดบริเวณจังหวัดยโสธร ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน ได้พยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเกิดขึ้นจากระบบภายใน เครือข่ายของผู้ว่าและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่ายในสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำรงคุณธรรม ความเท่าเทียมต่อกัน และการทำงานร่วมกันอย่างตัดต่อในเรื่องยาเสพติด

เครือข่ายการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดยโสธรถูกจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งทางราชการเอง วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ สื่อข่าว และกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเครือข่ายก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายที่สามารถบรรเทาปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะผู้ที่มีปัญหายาเสพติดจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับการเข้าช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดข้อบังคับและประกาศกระทรวงเพื่อควบคุมในการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปยังประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพื่อเข้าใจเรื่องยาเสพติดสำหรับชุมชนและบุคลากรทางประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการเข้าใจและความรับผิดชอบที่ชาวบ้านในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

ค่ายอบรมสำหรับเยาวชนอีกหนึ่งองค์กรที่แสดงการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยโสธรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำทางเลือกให้เยาวชนในจังหวัดได้มีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกัน และการพูดคุยเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดยโสธรได้เป็นบุคคลที่มีความสุข มีความเป็นอิสระ และสร้างขึ้นมาเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ว่า ยโสธร รถ ชน:

คำถามที่ 1: ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน เคยทำงานในตำแหน่งใดก่อนหน้านี้?

คำตอบ: ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน เคยทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรก่อนหน้านี้

คำถามที่ 2: มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการทำงานกับยาเสพติดของผู้ว่า ยโสธร รถ ชนหรือไม่?

คำตอบ: ผู้ว่า ยโสธร รถ ชน ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการทำงานกับยาเสพติดเพราะปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่และมีความซับซ้อน ทางเขาจึงได้สร้างเครือข่ายที่เถาะแก่และมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าใจและแก้ไขปัญหานี้

คำถามที่ 3: มีผลกระทบใดที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ว่า ยโสธร รถ ชน เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าในสังคมในจังหวัดยโสธร?

คำตอบ: ตั้งแต่รับตำแหน่งเป็นผู้ว่า ยโสธร รถ ชน ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตในระบบรักษาความปลอดภัยสังคม รวมถึงการลดระดับการใช้ยาเสพติดและเพิ่มความมั่นใจแก่ประชาชนในจังหวัดยโสธร

พบ 48 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร.

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อวยพรปีใหม่2564 - Youtube
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อวยพรปีใหม่2564 – Youtube
ผู้ว่าฯยโสธร คนใหม่ มอบนโยบาย เผยชอบลงพื้นที่ งดต้อนรับพิเศษ ไม่อยากเป็นภาระจนท.
ผู้ว่าฯยโสธร คนใหม่ มอบนโยบาย เผยชอบลงพื้นที่ งดต้อนรับพิเศษ ไม่อยากเป็นภาระจนท.
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เร่งขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เร่งขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และอำเภอ
Ep 1. รายการ
Ep 1. รายการ “ผู้ว่าฯ ยโสธร พบประชาชน” ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 – Youtube
Guide Ubon
Guide Ubon
นายวิรุฬ. วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาคทั่วประเทศ – Tigernews Report
นายวิรุฬ. วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาคทั่วประเทศ – Tigernews Report
ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร” รวมข่าวเกี่ยวกับ “ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร” เรื่องราวของ”ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร”
รายการผู้ว่าฯ ยโสธร พบประชาชน
รายการผู้ว่าฯ ยโสธร พบประชาชน” Ep.3 โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร – Youtube
24 จังหวัดยังไม่มี
24 จังหวัดยังไม่มี “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เหตุคนเก่า “เกษียณอายุราชการ”
ผู้ว่าฯยโสธร
ผู้ว่าฯยโสธร” ขับเก๋งกลับจากธุระ พุ่งชนกระบะเลี้ยวตัดหน้า
Guide Ubon
Guide Ubon
ผู้ว่าฯยโสธร
ผู้ว่าฯยโสธร” ขับเก๋งกลับจากธุระ พุ่งชนกระบะเลี้ยวตัดหน้า
โอดี้ News ข่าวส่งเสริมสังคม – ผู้ว่าฯ ยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย สวมใส่ผ้าไทยใส่บาตรทุกวันศุกร์ ที่เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
โอดี้ News ข่าวส่งเสริมสังคม – ผู้ว่าฯ ยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย สวมใส่ผ้าไทยใส่บาตรทุกวันศุกร์ ที่เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
ข่าวสารปศุสัตว์
ข่าวสารปศุสัตว์
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบผ้าห่มกัหนาวพระราชทาน ให้แก่ประชาชนจังหวัดยโสธร
ข่าวประชาสัมพันธ์ – ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบผ้าห่มกัหนาวพระราชทาน ให้แก่ประชาชนจังหวัดยโสธร
ด่วน! 'ผวจ.ยโสธร' ถูกหามส่งโรงพยาบาล หลังขับเก๋งประสบอุบัติเหตุขณะกลับที่พัก | เดลินิวส์
ด่วน! ‘ผวจ.ยโสธร’ ถูกหามส่งโรงพยาบาล หลังขับเก๋งประสบอุบัติเหตุขณะกลับที่พัก | เดลินิวส์
กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร | การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority)
กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร | การประปาส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority)
ยโสธรเปิดนิทรรศการ“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8เฉลิมพระเกียรติ
ยโสธรเปิดนิทรรศการ“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8เฉลิมพระเกียรติ ” – ทอล์คนิวส์ ออนไลน์
ยโสธร”รองผู้ว่ายโสธรลงพื้นที่ติดตาม งานศจพ.อำเภอกุดชุม” – นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน
ยโสธร”รองผู้ว่ายโสธรลงพื้นที่ติดตาม งานศจพ.อำเภอกุดชุม” – นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน
ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร” รวมข่าวเกี่ยวกับ “ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร” เรื่องราวของ”ฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร”
โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร วันที่ 27 กันยายน 2560 : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร วันที่ 27 กันยายน 2560 : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สมาคมชาวยโสธรยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอความเป็นธรรมปกป้อง 'หลวงปู่แสง' | เดลินิวส์
สมาคมชาวยโสธรยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอความเป็นธรรมปกป้อง ‘หลวงปู่แสง’ | เดลินิวส์
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ยโสธรคุมเข้มการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ - ทอล์คนิวส์ ออนไลน์
ยโสธรคุมเข้มการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ – ทอล์คนิวส์ ออนไลน์
ทวงคืนสัญญาแก้ปัญหาน้ำท่วมร้อยเอ็ด-ยโสธรเรื้อรัง 14 ปี - เดอะอีสานเรคคอร์ด
ทวงคืนสัญญาแก้ปัญหาน้ำท่วมร้อยเอ็ด-ยโสธรเรื้อรัง 14 ปี – เดอะอีสานเรคคอร์ด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร | ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร | ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเชิญร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด - Youtube
นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเชิญร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด – Youtube
ผู้ว่าฯ ยโสธร ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ...
ผู้ว่าฯ ยโสธร ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ …
17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส - เทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร
17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส – เทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร | ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร | ข่าวประชาสัมพันธ์
ยโสธร'พร้อมจัดเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย | เดลินิวส์
ยโสธร’พร้อมจัดเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย | เดลินิวส์

ลิงค์บทความ: ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ผู้ ว่า ราชการ ยโสธร.

ดูเพิ่มเติม: https://maucongbietthu.com/category/after-hours

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *