Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ประกันสังคมคืออะไร: ความเข้าใจเบื้องต้นและสิ่งที่คุณต้องรู้

ประกันสังคมคืออะไร: ความเข้าใจเบื้องต้นและสิ่งที่คุณต้องรู้

 • bởi
จ่ายประกันสังคมทำไม เราได้อะไรจากมันบ้าง | เงินทองของจริง EP.50 | THE STANDARD

ประกันสังคมคืออะไร: ความเข้าใจเบื้องต้นและสิ่งที่คุณต้องรู้

จ่ายประกันสังคมทำไม เราได้อะไรจากมันบ้าง | เงินทองของจริง Ep.50 | The Standard

Keywords searched by users: ประกันสังคมคืออะไร ประกันสังคม คืออะไร pantip, สิทธิประกันสังคมมาตรา 33, เช็คประกันสังคม, ประกันสังคมมาตรา 40, www.sso.go.th ประกันสังคม, สิทธิประกันสังคมมาตรา 40, สิทธิประกันสังคม รักษา พยาบาล, เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33

1. ประกันสังคมคืออะไร

การประกันสังคมเป็นระบบการประกันสนับสนุนการเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการและจัดการทางด้านประกันสังคมคือ สำนักงานประกันสังคม หรือมักเรียกว่า สปสช. ประกันสังคมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การใช้งานประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ในแต่ละรายการจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม นอกเหนือจากประสงค์ในสังคมคุ้มครองชีวิตในอนาคตแล้ว ระบบประกันสังคมยังช่วยรับผิดชอบในหลายเรื่องสำคัญ เช่น การปกป้องสิทธิของประชาชนในเรื่องอุตสาหกรรมอัตลักษณ์ การคลังค์บำรุงเกษตรและธุรกิจต่างๆ การพรรณนาแห่งอุตสาหกรรม การเลี้ยงชีพ การคุ้มครองภัยพิบัติ และการช่วยเหลือเมตตาให้แก่พลเมืองทุกชนิด

2. ประกันสังคมมีจุดประสงค์อะไร

ระบบประกันสังคมมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อปกป้องสิทธิและคุ้มครองกลุ่มประชากร โดยเน้นไปที่การคุ้มครองความเสี่ยงในทุกช่วงอายุ ส่วนจุดประสงค์รองของระบบประกันสังคมจะมีดังนี้

– ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุ ระบบประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อที่จะทำให้พวกเขามีความมั่นคงและคุ้มครองสิทธิ์ตามที่มีอยู่ในกฎหมาย

– รับผิดชอบในการคุ้มครองการได้รับช่วยเหลือของประชากรทั่วไป ระบบประกันสังคมเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์และจำกัดการเคลื่อนไหวของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มน้อยของประชากรที่มีเงินได้น้อย

– สนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาประจำชาติ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นผู้ประกันเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น

3. กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) คืออะไร

กองทุนประกันสังคมหมายถึง เงินทุนที่สมาชิกจ่ายเข้ามาเพื่อใช้ในการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ มีงานหลากหลายในลักษณะเช่น การชดเชยค่ารักษาพยาบาล การชดเชยค่าเงินชดเชย การชดเชยค่าสูญเสียรายได้ การชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการโดยสาร ฯล

Categories: นับ 21 ประกันสังคมคืออะไร

จ่ายประกันสังคมทำไม เราได้อะไรจากมันบ้าง | เงินทองของจริง EP.50 | THE STANDARD
จ่ายประกันสังคมทำไม เราได้อะไรจากมันบ้าง | เงินทองของจริง EP.50 | THE STANDARD

ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตรทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์ ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องประกันสังคมคืออะไร

ว่ากันอย่างง่าย ๆ ประกันสังคมก็คือการทำประกันกับรัฐบาล ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันซึ่งในที่นี้เรียกว่าเงินสมทบ ให้กับกองทุนประกันสังคมเป็นรายเดือนโดยหักจากเงินเดือนเป็นจำนวน 5% เพื่อรับความคุ้มครองเมื่อว่างงาน, ประสบอันตราย/เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร หรือชราภาพและหากให้พูดตามหลักของกฎหมาย เมื่อกิจการเริ่มมีการจ้างพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิต

การประกันสังคม คืออะไร

การประกันสังคมในประเทศไทยคือระบบประกันทางสังคมที่ผู้ประกันต้องทำการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมและชำระเงินสมทบรายเดือนโดยการหักจากเงินเดือน โดยอัตราการหักคือ 5% จากเงินเดือนทั้งหมด การเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมจะทำให้ผู้ประกันได้รับการคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุตามที่กองทุนประกันจัดให้ ซึ่งสิ่งที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองได้แก่การว่างงาน, ประสบอันตราย/เจ็บป่วย, การคลอดบุตร, การได้รับบำเหน็จ, การเสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร และการพิการภาพรวม. แต่งานเพิ่มเติม

ประกันสังคม ต้องทำทุกคนไหม

ประกันสังคมเป็นกระบวนการที่ทุกคนต้องทำตั้งแต่เมื่อกิจการเริ่มมีการจ้างพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมาย นายจ้างต้องเป็นผู้จัดทำประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต สำหรับประกันสังคม มีได้แก่ ประกันสังคมที่จ่ายตามค่าจ้าง ประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือการคลอดบุตร ประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือเกษียณอายุ และอื่น ๆ นอกจากประกันสังคมเบื้องต้น ยังมีประกันสังคมสำหรับอาชีพเฉพาะ เช่น ประกันสังคมสำหรับนักแสดง ประกันสังคมสำหรับนักกีฬา และอื่น ๆ ซึ่งเป็นกรณีพิเศษและมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละประกันสังคม

ประกันสังคมเราต้องจ่ายไหม

นำเงินไปบรรจุในประกันสังคม เงินที่จ่ายไปทางประกันสังคมจะต้องตัดหย่อนเงินเดือนที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ทุกเดือน โดยไม่เกินจำนวนเงินสูงสุด 750 บาท โดยเฉพาะสำหรับคนที่ได้รับเงินเดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเมื่อต้องการเงินคืนจากประกันสังคม

สำรวจ 21 ประกันสังคมคืออะไร

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้
สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้
ประกันสังคม ความเป็นแรงงาน และความไร้อำนาจของผู้ประกันตน | ประชาไท Prachatai.Com
ประกันสังคม ความเป็นแรงงาน และความไร้อำนาจของผู้ประกันตน | ประชาไท Prachatai.Com
สรุปครบจบทุกอย่าง ประกันสังคมมาตรา 33 สิทธิประโยชน์ 2566
สรุปครบจบทุกอย่าง ประกันสังคมมาตรา 33 สิทธิประโยชน์ 2566
รู้ไว้กันพลาด ประกันสังคม มาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร
รู้ไว้กันพลาด ประกันสังคม มาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร
ประกันสังคม - การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฉบับนายจ้างมือใหม่
ประกันสังคม – การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฉบับนายจ้างมือใหม่
ประกันสังคม ม33 ฉบับอัปเดตล่าสุด ต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง
ประกันสังคม ม33 ฉบับอัปเดตล่าสุด ต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง
เงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33 39 ได้กี่บาท ได้คืนเมื่อไร ใครได้บ้าง ?
เงินชราภาพประกันสังคม มาตรา 33 39 ได้กี่บาท ได้คืนเมื่อไร ใครได้บ้าง ?
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ประกันสังคมมาตรา 39 รับความคุ้มครองอะไรบ้าง การสิ้นสภาพ สรุปที่นี่
ประกันสังคมมาตรา 39 รับความคุ้มครองอะไรบ้าง การสิ้นสภาพ สรุปที่นี่
เงินคืนประกันสังคม ผู้ประกันตนเช็คด่วน ได้เงินคืนกี่บาท
เงินคืนประกันสังคม ผู้ประกันตนเช็คด่วน ได้เงินคืนกี่บาท
ประกันสังคม คืออะไร เป็นนายจ้างต้องทำอะไรบ้าง มีลูกจ้างแล้วขึ้นทะเบียนยังไง ? | จดบริษัท Ep.12 - Youtube
ประกันสังคม คืออะไร เป็นนายจ้างต้องทำอะไรบ้าง มีลูกจ้างแล้วขึ้นทะเบียนยังไง ? | จดบริษัท Ep.12 – Youtube
ประกันสังคม ม33 ฉบับอัปเดตล่าสุด ต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง
ประกันสังคม ม33 ฉบับอัปเดตล่าสุด ต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง
รู้หรือไม่ กองทุนประกันสังคมคืออะไร
รู้หรือไม่ กองทุนประกันสังคมคืออะไร
ประกันสังคมคืออะไร แล้วทำไมจะต้องจ่ายทุกเดือน - บทความบริหาร การตลาด และบัญชี สำหรับ Sme - Smemove
ประกันสังคมคืออะไร แล้วทำไมจะต้องจ่ายทุกเดือน – บทความบริหาร การตลาด และบัญชี สำหรับ Sme – Smemove
ขึ้นทะเบียนและทำธุรกรรมประกันสังคมออนไลน์ทีละขั้นตอน | โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount
ขึ้นทะเบียนและทำธุรกรรมประกันสังคมออนไลน์ทีละขั้นตอน | โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount
ประกันสังคมมาตรา 40 ความมั่นคงหลักร้อยที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้! พร้อมเช็กสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท - Ofm Blog
ประกันสังคมมาตรา 40 ความมั่นคงหลักร้อยที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้! พร้อมเช็กสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท – Ofm Blog
โดนไล่ออก ลาออกจากงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ยังไงดี?
โดนไล่ออก ลาออกจากงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ยังไงดี?
บัตรทอง กับ ประกันสังคม ต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน?
บัตรทอง กับ ประกันสังคม ต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน?
ประกันสังคมมาตรา 33/39 หมายถึงอะไร - Pantip
ประกันสังคมมาตรา 33/39 หมายถึงอะไร – Pantip
ประกันสังคมแต่ละมาตรา ม.33, ม.39 , ม.40 แตกต่างกันอย่างไร - Prakundsure
ประกันสังคมแต่ละมาตรา ม.33, ม.39 , ม.40 แตกต่างกันอย่างไร – Prakundsure
ประกันสังคมมาตรา 33 สิทธิประโยชน์ หลักที่พนักงานประจำต้องรู้
ประกันสังคมมาตรา 33 สิทธิประโยชน์ หลักที่พนักงานประจำต้องรู้
ผู้ประกันตนมาตรา 38 ประกันสังคมคืออะไร ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง ว่างงาน ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง Sso - Youtube
ผู้ประกันตนมาตรา 38 ประกันสังคมคืออะไร ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง ว่างงาน ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง Sso – Youtube
ประกันสังคม ม.33 เงินเดือน ถูกหักนำส่งประสังคมเท่าไหร่? เช็กเลย
ประกันสังคม ม.33 เงินเดือน ถูกหักนำส่งประสังคมเท่าไหร่? เช็กเลย
ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2566 - Bolttech Blog - News & Updates
ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2566 – Bolttech Blog – News & Updates
ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม คืออะไร? ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง-ลงทะเบียนช่องทางไหน
ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม คืออะไร? ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง-ลงทะเบียนช่องทางไหน
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 รับเงินเยียวยา กรณีว่างงาน - Itax Media
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 รับเงินเยียวยา กรณีว่างงาน – Itax Media
เด็กจบใหม่ต้องรู้ ค่าประกันสังคม คืออะไร ต้องจ่ายเท่าไหร่ | Finstreet
เด็กจบใหม่ต้องรู้ ค่าประกันสังคม คืออะไร ต้องจ่ายเท่าไหร่ | Finstreet
ประกันสังคมน่ารู้ Ep18 บำเหน็จชราภาพประกันสังคม คืออะไร ได้เท่าไหร่ | ใครบางได้บำเหน็จเงินก้อน - Youtube
ประกันสังคมน่ารู้ Ep18 บำเหน็จชราภาพประกันสังคม คืออะไร ได้เท่าไหร่ | ใครบางได้บำเหน็จเงินก้อน – Youtube
ประกันสังคม ประโยชน์ที่นายจ้างควรรู้ และวิธียื่นสิทธิอย่างง่าย!
ประกันสังคม ประโยชน์ที่นายจ้างควรรู้ และวิธียื่นสิทธิอย่างง่าย!
บัตรทอง กับ ประกันสังคม ต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน?
บัตรทอง กับ ประกันสังคม ต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน?
ความสำคัญและวิธีการส่งเงินสมทบประกันสังคม
ความสำคัญและวิธีการส่งเงินสมทบประกันสังคม
คุณแม่ตั้งครรภ์ มีสิทธิเบิกประกันสังคม อะไรได้บ้าง ?
คุณแม่ตั้งครรภ์ มีสิทธิเบิกประกันสังคม อะไรได้บ้าง ?
เงินสมทบประกันสังคม ได้คืนตอนไหน พร้อมเงื่อนไขที่ต้องรู้
เงินสมทบประกันสังคม ได้คืนตอนไหน พร้อมเงื่อนไขที่ต้องรู้
เช็ควิธีลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมมาตรา 33 และส่องข้อมูลสินเชื่อม.33 - สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
เช็ควิธีลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมมาตรา 33 และส่องข้อมูลสินเชื่อม.33 – สนใจยืมเงินออนไลน์ผ่านแหล่งเงินด่วนรับสินเชื่อพร้อมบัตรกดเงินสด และมีรีไฟแนนซ์ด้วย
แกร็บ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ตามความสมัครใจ ในโครงการ Grab The Future ครั้งที่ 4 — Grabdriverth
แกร็บ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ตามความสมัครใจ ในโครงการ Grab The Future ครั้งที่ 4 — Grabdriverth
ย้ายสิทธิประกันสังคม' ได้ไหม ผู้ประกันตน เช็กด่วน 3 ช่องทาง อัปเดตล่าสุด
ย้ายสิทธิประกันสังคม’ ได้ไหม ผู้ประกันตน เช็กด่วน 3 ช่องทาง อัปเดตล่าสุด
เงินเกษียณอายุประกันสังคม กรณีชราภาพมีเงื่อนไขอะไรบ้าง | โปรซอฟท์ คอมเทค
เงินเกษียณอายุประกันสังคม กรณีชราภาพมีเงื่อนไขอะไรบ้าง | โปรซอฟท์ คอมเทค
ประกันสังคม เช็กสิทธิประโยชน์ฉบับล่าสุด 2566
ประกันสังคม เช็กสิทธิประโยชน์ฉบับล่าสุด 2566
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
อย่าลืม! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 คืออะไร ทำไมต้องเลือก
อย่าลืม! ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 คืออะไร ทำไมต้องเลือก
มีใครเคยได้รับเงินแบบนี้ไหมคะ ในรายการรับโอนเขียนว่า: รับโอนเงิน/เงินเดือน/เงินประกันสังคม - Pantip
มีใครเคยได้รับเงินแบบนี้ไหมคะ ในรายการรับโอนเขียนว่า: รับโอนเงิน/เงินเดือน/เงินประกันสังคม – Pantip
ผู้ประกันตน ม.40 เจ็บป่วยใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาพยาบาลได้ : Pptvhd36
ผู้ประกันตน ม.40 เจ็บป่วยใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาพยาบาลได้ : Pptvhd36
สิทธิประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง ?? | คลินิกจัดฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์
สิทธิประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง ?? | คลินิกจัดฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์
รู้หรือไม่ กองทุนประกันสังคมคืออะไร
รู้หรือไม่ กองทุนประกันสังคมคืออะไร
โรคซึมเศร้า โรคจิตเวช โรคฮิตจากวิกฤติโควิด-19 ประกันสังคมพร้อมคุ้มครอง ดูแล หากมีอาการสุ่มเสี่ยงเช็คสิทธิรักษาฟรี ได้เลย!!
โรคซึมเศร้า โรคจิตเวช โรคฮิตจากวิกฤติโควิด-19 ประกันสังคมพร้อมคุ้มครอง ดูแล หากมีอาการสุ่มเสี่ยงเช็คสิทธิรักษาฟรี ได้เลย!!
ประกันสังคมมาตรา 40 เงื่อนไข และการสมัคร จ่ายเท่าไร ได้คืนตอนไหน
ประกันสังคมมาตรา 40 เงื่อนไข และการสมัคร จ่ายเท่าไร ได้คืนตอนไหน
ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2566 - Bolttech Blog - News & Updates
ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2566 – Bolttech Blog – News & Updates
จ่ายประกันสังคมทำไม เราได้อะไรจากมันบ้าง | เงินทองของจริง Ep.50 | The Standard - Youtube
จ่ายประกันสังคมทำไม เราได้อะไรจากมันบ้าง | เงินทองของจริง Ep.50 | The Standard – Youtube
ประกันสังคม ม.39 คืออะไร คุ้มไหมถ้าส่งต่อ”
ประกันสังคม ม.39 คืออะไร คุ้มไหมถ้าส่งต่อ”
ประกันสังคม ประโยชน์ที่นายจ้างควรรู้ และวิธียื่นสิทธิอย่างง่าย!
ประกันสังคม ประโยชน์ที่นายจ้างควรรู้ และวิธียื่นสิทธิอย่างง่าย!

See more here: maucongbietthu.com

Learn more about the topic ประกันสังคมคืออะไร.

See more: https://maucongbietthu.com/category/algemeen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *