Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 베스트 1217 가상 현실 메타버스 새로운 업데이트 159 시간 전

베스트 1217 가상 현실 메타버스 새로운 업데이트 159 시간 전

이 기사는 VR 비대면 쇼핑·가상 한강매장… 기업·금융 ‘메타버스’에 빠지다 | 서울신문 주제와 관련된 모든 이미지를 제공합니다.

이미지 출처: img.seoul.co.kr

조회수: 108391

제출 된 날짜: 30 분 전에

조회수: 4542

좋아하는 사람의 수: 4326

싫어하는 사람의 수: 10

Vr 비대면 쇼핑·가상 한강매장… 기업·금융 '메타버스'에 빠지다 | 서울신문
Vr 비대면 쇼핑·가상 한강매장… 기업·금융 ‘메타버스’에 빠지다 | 서울신문

주제 VR 비대면 쇼핑·가상 한강매장… 기업·금융 ‘메타버스’에 빠지다 | 서울신문 와 관련된 33 개의 이미지가 있습니다.

알쓸잇(It)슈] 코로나19로 주목받고 있는 3차원 가상세계 '메타버스'의 개념과 앞으로의 전망은?
알쓸잇(It)슈] 코로나19로 주목받고 있는 3차원 가상세계 ‘메타버스’의 개념과 앞으로의 전망은?
2020 지구촌 한류현황Ⅱ(아메리카) By The Korea Foundation - Issuu
2020 지구촌 한류현황Ⅱ(아메리카) By The Korea Foundation – Issuu
메타버스로 쇼핑하고, 한강데이트까지?! 현실보다 더 스펙터클한 메타버스 브이로그 : 네이버 포스트
메타버스로 쇼핑하고, 한강데이트까지?! 현실보다 더 스펙터클한 메타버스 브이로그 : 네이버 포스트

\”가상이야, 현실이야?…LG전자, VR·AR 활용 전시 ‘눈길’

기사 출처: https://maucongbietthu.com

카테고리: https://maucongbietthu.com/tag/gasang-hyeonsil-metabeoseu

방금 주제 게시물 VR 비대면 쇼핑·가상 한강매장… 기업·금융 ‘메타버스’에 빠지다 | 서울신문 보기를 마쳤습니다. 신뢰에 감사드립니다.

관련 게시물:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *